Advanced Katas
195 BassaiDai 195 BassaiSho
 
195 Chinte
 
195 Empi
 
195 GojushihoDai 
Bassai-Dai Bassai-Sho Chinte Empi Gojushiho-Dai
195 GojushihoSho 195 Hangetsu
 
195 Jiin
 
195 Jion
 
195 Jitte 
Gojushiho-Sho Hangestu Ji'in Jion Jitte
195 KankuDai 195 KankuSho
 
195 Meikyo
 
195 Nijushiho
 
195 Sochin 
Kanku-Dai Kanku-Sho Meikyo Nijushiho Sochin
195 Unsu 195 Wankan
 
195 blank
 
195 blank
 
195 blank 
Unsu Wankan . . .
195 blank 195 blank
 
195 blank
 
195 blank
 
195 blank 
. . . . .